афротурист

Підручники 5-й клас

prot1

prot2

prot3

prot4

prot5

 

form3

Форма-2 Загальний

Додаток 4

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, )                                           

 

                                                                                                                                                 за  січень-листопад  2017_ року.

Коди

Установа _Загальноосвітній  політехнічний ліцей_ІІ-ІІІ ступенів________________________________________________ за ЄДРПОУ

23210728

Територія _м. Ізмаїл Одеської області, _пр.Суворова,53 ________________________________________________________  за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання _комунальна організація (установа,заклад) ______________________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів __10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_____

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _1011020_Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними акладами( в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

Періодичність: квартальна,річна.                                                                                                               

Одиниця виміру: грнкоп.

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Фактичні

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

  1. 870 100
 

---

  1. 542 881,03
  2. 542 881,03
 

---

---

у тому числі:

Поточні видатки

 2000

  020

   

---

  1. 542 881,03
  2. 542 881,03
 

---

---

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

   

---

   

---

---

Оплата праці

2110

040

   

---

   

---

---

  Заробітна плата

2111

050

   

---

  4 327 119,98

  4 327 119,98

---

---

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

   

---

---

---

---

---

Нарахування на оплату праці

2120

070

  1. 000 400
 

---

   

---

---

Використання товарів і послуг 

2200

080

404 290

 

---

   

---

----

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

   

---

   

---

---

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

   

---

   

---

---

Продукти харчування

2230

110

16 000

14 300

---

  1. 600,00
  2. 600,00
 

---

---

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

23 900

 

---

     

---

Видатки на відрядження

2250

130

3 000

 

---

     

---

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

   

---

     

---

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

361 390

288 400

---

  1. 788,94
  2. 788,94
 

---

---

  Оплата теплопостачання

2271

160

 

---

---

   

---

---

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

12 930

---

---

11 098,24

11 098,24

---

---

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Відповідає даним УДКСУ ________

1

2

3

4

5

6

7

8

 

10

  Оплата електроенергії

2273

180

61 270

---

---

   

---

---

  Оплата природного газу

2274

190

287 190

---

---

   

---

---

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

200

---

---

---

---

 

---

---

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

---

---

---

---

 

---

---

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

  (регіональних) програм

2281

220

---

---

---

---

---

---

---

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

  до заходів розвитку

2282

230

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

240

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

250

---

---

---

---

---

---

---

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

260

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти

2600

270

---

---

---

---

---

---

---

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

---

---

---

---

---

---

---

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

---

---

---

---

---

---

---

Соціальне забезпечення

2700

310

---

---

---

---

---

---

---

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

---

---

---

---

---

---

---

Стипендії

2720

330

---

---

---

---

---

---

---

Інші виплати населенню

2730

340

---

---

---

---

---

---

---

Інші поточні видатки

2800

350

 

---

---

   

---

---

Капітальні видатки

3000

360

---

---

---

---

---

---

---

Придбання основного капіталу

3100

370

---

---

---

---

---

---

---

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

---

---

---

---

---

---

---

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

---

---

---

---

---

---

---

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

410

---

---

---

---

---

---

---

Капітальний ремонт

3130

420

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

---

---

---

---

---

---

---

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

440

---

---

---

---

---

---

---

Реконструкція  та  реставрація

3140

450

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

---

---

---

---

---

---

---

  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

470

---

---

---

---

---

---

---

  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

480

---

---

---

---

---

---

---

Створення державних запасів і резервів

3150

490

---

---

---

---

---

---

---

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

500

---

---

---

---

---

---

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Відповідає даним УДКСУ ________

Капітальні трансферти

3200

510

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

---

---

---

---

---

---

---

Капітальні трансферти населенню

3240

550

---

---

---

---

---

---

---

Внутрішнє кредитування 

4100

560

---

---

---

---

---

---

---

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

---

---

---

---

---

---

---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

580

---

---

---

---

---

---

---

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

---

---

---

---

---

---

---

  Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

---

---

---

---

---

---

---

Зовнішнє кредитування

4200

610

---

---

---

---

---

---

---

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

---

---

---

---

---

---

---

Інші видатки

5000

630

---

5 200

Х

Х

Х

Х

Х

Нерозподілені видатки

9000

640

---

---

---

---

---

---

---

                     

 

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник                                                                                                                             ___________________                                         ___О.Г.Сіраєва___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                                              ___________________                                      ___Т.В.Ілюхіна___

                                                                                                                             (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

"_04_"_грудня_2017_року

                                                                                                                                                                                                                                                              Відповідає даним УДКСУ___________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма 4-2 Безкоштовно

Додаток 6

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

(абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт

                                    про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),

 

за__ січень –листопад 2017  рік__

Коди

Установа _Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ступенів ________________________________________ за ЄДРПОУ

23210728

Територія _м.Ізмаїл Одеської області, просп. Суворова,53______________________________________________за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа,заклад)______________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

                                                                                      закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами_

                                                                                                                                                                                                   

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грнкоп.                                                                                                                                                                                                                                                 БЕЗКОШТОВНО

   

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Надходження коштів - усього

Х

010

 

---

---

   

Х

Х

---

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

---

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Х

040

---

Х

Х

   

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

---

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів- усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

у тому числі:

                   

Поточні видатки

2000

070

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

080

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Оплата праці

2110

090

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Заробітна плата

2111

100

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

110

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Нарахування на  оплату праці

2120

120

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Використання товарів і послуг

2200

130

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

150

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

                                 

                                                                                                                                                                                          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукти харчування

2230

160

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Видатки на відрядження

2250

180

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

190

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

200

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата теплопостачання

2271

210

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

220

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата електроенергії

2273

230

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата природного газу

2274

240

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

250

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

260

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

270

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

280

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

290

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

300

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

310

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти

2600

320

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

330

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

340

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

350

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Соціальне забезпечення

2700

360

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

370

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Стипендії

2720

380

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Інші виплати населенню

2730

390

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Інші поточні видатки

2800

400

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні видатки

3000

410

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Придбання основного капіталу

3100

420

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

430

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

440

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

450

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

460

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальний ремонт

3130

470

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

480

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

490

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Реконструкція та реставрація

3140

500

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

510

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

520

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реставрація памяток культури, історіїта архітектури

3143

530

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

                                                                                                                                                                                      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Створення державних запасів і резервів

3150

540

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

550

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти

3200

560

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

570

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

580

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

590

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

600

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Внутрішнє кредитування 

4100 

610 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

620 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 

4111 

630 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

640 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

650 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Зовнішнє кредитування 

4200 

660 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

670 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Керівник                                                                                                              ___________________                                                  _______О.Г.Сіраєва_________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _______Т.В.Ілюхіна_________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

"_04" _грудня _2017_року

                                                                                                                                                                                      

Форма 4-2 Деньги

Додаток 6

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

(абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт

                                    про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м),

 

за _січень-листопад 2017рік_

Коди

Установа _Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ-ІІІ ступенів __________________________________ за ЄДРПОУ

23210728

Територія _м.Ізмаїл Одеської області, просп. Суворова,53________________________________________ за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання _комунальна організація (установа,заклад)________ за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

                                                                                        закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами                                                                                                                                                                                        

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грнкоп.

   

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Надходження коштів - усього

Х

010

 

766,60

---

 20 000,00

 20 000,00

Х

Х

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

17 500,00

Х

Х

Х

 20 000,00

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

---

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Х

040

---

Х

Х

   

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

766,60

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки та надання кредитів- усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

у тому числі:

   

---

       

---

   

Поточні видатки

2000

070

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

080

---

Х

Х

Х

Х

---

 

Х

Оплата праці

2110

090

---

Х

Х

Х

Х

---

 

Х

  Заробітна плата

2111

100

---

Х

Х

Х

Х

---

 

Х

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

110

---

Х

Х

Х

Х

---

 

Х

Нарахування на  оплату праці

2120

120

---

Х

Х

Х

Х

---

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

130

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

150

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

                             

                                                                                                                                                                                          

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукти харчування

2230

160

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

Видатки на відрядження

2250

180

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

190

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

200

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата теплопостачання

2271

210

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

220

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата електроенергії

2273

230

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Оплата природного газу

2274

240

 

Х

Х

Х

Х

   

Х

  Оплата інших енергоносіїв 

2275

250

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

260

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

270

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

280

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

290

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

300

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

310

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти

2600

320

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

330

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

340

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

350

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Соціальне забезпечення

2700

360

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

370

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Стипендії

2720

380

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Інші виплати населенню

2730

390

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Інші поточні видатки

2800

400

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні видатки

3000

410

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Придбання основного капіталу

3100

420

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

430

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

440

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

450

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

460

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальний ремонт

3130

470

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

480

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

490

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Реконструкція та реставрація

3140

500

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

510

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

520

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Реставрація памяток культури, історіїта архітектури

3143

530

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

                                                                                                                                                                                      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Створення державних запасів і резервів

3150

540

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

550

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти

3200

560

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

570

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

580

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

590

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

600

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Внутрішнє кредитування 

4100 

610 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

620 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 

4111 

630 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

640 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

  Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

650 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Зовнішнє кредитування 

4200 

660 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

670 

---

Х

Х

Х

Х

---

---

Х

Керівник                                                                                                              ___________________                                                  _______О.Г.Сіраєва_________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _______Т.В.Ілюхіна_________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

"_04_"_грудня__2017_року

                                                                                                                                                                                      

Форма 4-1

                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 5

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4-1д, № 4-1м),

                                                                                                                                за __ січень-листопад  2017 рік __

Коди

Установа __Загальноосвітній політехнічний_ліцей ІІ-ІІІ ступенів м.Ізмаїл_________________________________________________   за ЄДРПОУ

23210728

Територія __м.Ізмаїл Одеської області, пр.Суворова,53___________________________________________________________________  за КОАТУУ

5110600000

Організаційно-правова форма господарювання ___комунальна організація(установа,заклад)_________________________________  за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _10_Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту______

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

                                                                                                                              (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом  при  школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

                                                                                                                                                            

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

 
     

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затверд-жено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-

ховано

за-лишок

Отри-мано за-лишок

Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження коштів – усього

Х

010

783 550

436,24

---

---

   

Х

Х

Х

Х

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

783 550

Х

Х

Х

   

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

---

Х

Х

Х

---

--

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

---

Х

Х

Х

---

---

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

050

---

Х

Х

Х

---

---

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

---

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки – усього

Х

070

783 550

Х

Х

Х

Х

Х