афротурист

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

 
Н А К А З 

 N 579 від 11.12.2000                                         Зареєстровано в Міністерстві 
     м. Київ                                                          юстиції України
                                                                           19 грудня 2000 р.
                                                                          за N 923/5144


Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

     { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
                                             освіти і науки
       N 187 ( z0280-08 ) від 17.03.2008
                       Наказом Міністерства освіти і науки,
                                           молоді та спорту
       N 115 ( z0271-12 ) від 07.02.2012 }


     Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню 
освіту" ( 651-14 ) та з метою забезпечення належної організації й
проведення   нагородження   учнів   навчальних   закладів системи
загальної середньої освіти похвальним листом "За високі досягнення
у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Положення про похвальний лист "За   високі 
досягнення   у   навчанні"   та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів" (додається).

     2. Визнати   таким,   що втратило чинність, Положення про 
Похвальний лист "За відмінні успіхи у навчанні" та Похвальну
грамоту   "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів",
затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.02.96 N 38
( z0088-96 ) та зареєстроване у Міністерстві юстиції України
21.02.96 за N 88/1113.

     3. Міністрові освіти Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести Положення про похвальний
лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів" до відома
місцевих органів управління освітою та керівників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм
власності та забезпечити виконання вимог цього Положення.

     4. Даний наказ та Положення про похвальний лист "За високі 
досягнення у навчанні" та похвальну   грамоту   "За   особливі
досягнення   у   вивченні   окремих   предметів"   опублікувати в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
Міністра Огнев'юка В.О.

 Міністр                                             В.Г. Кремень 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ МОН
                                     11.12.2000 N 579
                                     (у редакції наказу МОН
                                     від 17.03.2008 N 187
                                     ( z0280-08 )

                                     Зареєстровано в Міністерстві 
                                     юстиції України
                                     19 грудня 2000 р.
                                     за N 923/5144

                           ПОЛОЖЕННЯ
           про похвальний лист "За високі досягнення
         у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
             досягнення у вивченні окремих предметів"

     1. Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" 
(далі - Похвальний лист) нагороджуються учні 2-8-х та 10(11)-х
класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх
типів і форм власності (далі - навчальні заклади), які мають
високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за відповідний
навчальний рік.
{ Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту N 115 ( z0271-12 ) від 07.02.2012 }

     2. Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні 
окремих предметів» (далі - Похвальна грамота) нагороджуються
випускники навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у
вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів).
Такою нагородою відзначаються насамперед переможці міжнародних,
ІІІ, IV етапів всеукраїнських конкурсів, олімпіад, змагань.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту N 115 ( z0271-12 ) від 07.02.2012 }

     3. За умов дотримання пунктів   1,   2   цього   Положення 
Похвальними листами і Похвальними грамотами можуть нагороджуватися
учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання.

     4. Рішення про нагородження учнів приймається на спільному 
засіданні   педагогічної   ради та ради навчального закладу і
затверджується наказом керівника навчального закладу.

     5. Підвищення результатів семестрового оцінювання   шляхом 
коригування не дає підстав для нагородження учнів Похвальним
листом чи Похвальною грамотою.

     { Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту N 115 ( z0271-12 ) від 07.02.2012 }

     6. Нагородження учнів Похвальним листом і Похвальною грамотою 
відбувається в урочистій обстановці із залученням представників
громадськості.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 187 
( z0280-08 ) від 17.03.2008 }

 Начальник департаменту розвитку 
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти                             В.П.Романенко


Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

19.05.2008                                                                                                                  № 431

 
   

 

 

 

 

 

 

 


Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

            Відповідно до Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту”, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та інших нормативно-правових актів в галузі освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
  2. Увести в дію Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах з 2008/2009 навчального року.
  3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті „Освіта України” та розмістити на сайті Міністерства.      
  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра           Полянського П.Б.

Міністр                                                                                             І.О. Вакарчук


                                                                          

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства                                                       освіти і науки України

                                                                                                                     19.05.2008 № 431

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСТЕРНАТ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

        

І. Загальні положення

1.1. Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

1.3. Можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які:

- з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;

- прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;

- не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;

- є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;

- є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);

- отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;

- є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;

- є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

1.4. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, з метою отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту зобов'язані пройти атестацію екстерном.

   За наявності міждержавних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на ній наполягає екстерн.

1.5. Організація навчання учнів Міжнародної української школи шляхом екстернату здійснюється відповідно до цього Положення та нормативних актів, що регламентують діяльність зазначеного навчального закладу.

1.6. Органами управління освітою виконавчих комітетів міських рад, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі-відповідний орган управління освітою) визначається загальноосвітній навчальний заклад, на базі якого здійснюватиметься екстернат:

- для дітей та підлітків шкільного віку, – як правило, денний загальноосвітній навчальний заклад за місцем проживання або навчальний заклад, у якому вони раніше навчалися;

- для повнолітніх, – як правило, вечірня (змінна) загальноосвітня школа або денний загальноосвітній навчальний заклад, у складі якого є класи з вечірньою формою навчання.

1.7. Керівники навчального закладу, де організовується навчання у формі екстернату, зобов’язані ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з цим Положенням, статутом навчального закладу, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, програмами з навчальних предметів.

1.8. Екстерн має право:

- отримувати необхідні консультації педагогічних працівників навчального закладу в межах навчального часу, установленого пунктом 5.1 цього Положення;

-безкоштовно користуватися навчальними посібниками, підручниками та іншою літературою бібліотечного фонду;

- брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

ІІ. Порядок зарахування на екстернат

2.1. Зарахування осіб на екстернат здійснюється за погодженням з відповідним органом управління освітою та згідно з наказом керівника навчального закладу для:

- повнолітніх - за їх особистою заявою;

- неповнолітніх - за заявою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2. Для проходження річного оцінювання та атестації, окрім заяви на ім’я керівника навчального закладу, екстерни подають документ про наявний рівень освіти.

У разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі - довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, у якому навчається або навчався екстерн.

У разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна. З цією метою наказом керівника навчального закладу створюється комісія, до складу якої входять: голова комісії (керівник навчального закладу або його заступник), учителі, які викладають предмети, з яких визначається рівень освіти екстерна. Голова комісії складає графік проведення оцінювання знань екстерна з відповідних навчальних предметів. Члени комісії готують перелік вправ, завдань та питань з кожного предмета. Результати оцінювання й визначений рівень освіти екстерна оформлюються протоколом, який підписують усі члени комісії.

2.3. Іноземці або особи без громадянства додатково подають копію відповідного документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

2.4. Приймання заяв від екстернів починається з жовтня і закінчується, як правило, не пізніше 1 березня поточного навчального року.

2.5. Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується.

ІІІ. Порядок проведення оцінювання навчальних досягнень екстернів

3.1. Керівник навчального закладу, де організовано екстернат, зобов’язаний створити належні умови для проведення оцінювання навчальних досягнень екстерна (далі - оцінювання) та проходження ним атестації.

3.2. Порядок, форму та терміни проведення річного оцінювання екстернів визначає керівник навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.3. Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. Оцінювання з предметів проводиться, як правило, до 30 травня поточного року.

3.4. В окремих випадках на підставі письмової заяви на ім’я керівника навчального закладу та за згодою відповідного органу управління освітою екстерну може бути надано право на одночасне проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або декілька років навчання в межах одного освітнього рівня (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти).

З цією метою для екстерна складається індивідуальний навчальний план, організовуються консультації з навчальних предметів. Індивідуальний навчальний план та графік проведення таких консультацій затверджуються керівником навчального закладу не пізніше двох тижнів після подання відповідних документів екстерном, батьками або особами, які їх замінюють.

3.5. При проведенні оцінювання навчальних досягнень можуть застосовуватися різні форми контролю: письмове опитування, виконання контрольних робіт та тестування, що відповідають специфіці навчального предмета. Письмові та контрольні роботи, що підтверджують рівень навчальних досягнень екстернів, зберігаються протягом 1 року.

Результати оцінювання екстернів фіксуються: для перевідних класів - у відомості навчальних досягнень екстерна, форма якої наведена в додатку до цього Положення, у випускних класах - в окремому протоколі, форма якого встановлюється Міністерством освіти і науки України.

У правому верхньому кутку протоколу зазначається «Екстернат».

3.6. Екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

3.7. Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном атестації.

IV. Порядок проведення атестації та оформлення і видача документів про освіту

4.1. Атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках, зокрема пов’язаних з призовом на військову службу, виїздом на постійне місце проживання за кордон тощо, можуть установлюватися інші терміни проведення атестації. У таких випадках Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають конкретні терміни її проведення та готують відповідні матеріали і завдання.

4.2. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педаго­гічною радою та затверджується наказом керівника навчального закладу. Рішення педагогічної ради доводиться до відома екстернів.

4.3. Проходження атестації екстернами за курс початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842.

4.4. За результатами річного оцінювання та атестації рішенням педагогічної ради та наказом керівника навчального закладу екстерну видаються табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту.

4.5. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками.

4.6.Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на відповідному рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

       4.7. Екстерни, які пройшли атестацію за повну загальну середню освіту, відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (із змінами), Золотою та Срібною медалями не нагороджуються.

     4.8. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється у книзі обліку цих документів у графі «Рік вступу до закладу» - «Екстерн».

V. Навчальний час та оплата праці педагогічних працівників

5.1. На проведення консультацій відводиться по 15 хвилин на одного екстерна з кожного предмета згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу (але не більше 3 годин на предмет відповідного класу за весь період підготовки до атестації).

5.2. На проведення атестації на одного учня (групу) відводяться:

з державної мови або мов національних меншин - диктант тривалістю 1 година;

з літератури національних меншин або іншої літератури - 4 години;

з інших предметів:

по 1 годині за курс школи I ступеня;

по 3 години за курс школи II ступеня;

по 4 години за курс школи III ступеня

за річне оцінювання.

5.3. На перевіряння робіт відводиться:

по 20 хвилин на кожну роботу з державної мови або мов національних меншин (диктант);

по 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших предметів.

Директор департаменту

загальної середньої    

та дошкільної освіти                                                        О.В.Єресько  

 

 

 

 

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

N 553 від 24.07.2001                 Зареєстровано в Міністерстві 
                                    юстиції України
                                     8 серпня 2001 р.
                                     за N 678/5869

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
                                             освіти і науки
       N 658 ( z1071-04 ) від 16.08.2004 )


     На виконання Законів України "Про загальну середню освіту" 
( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ) з метою державного контролю за діяльністю
навчальних закладів Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок державної атестації загальноосвітніх, 
дошкільних, позашкільних навчальних закладів (додається).

     2. Департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної   освіти   (Романенко   В.П.),   Державній інспекції
навчальних   закладів (Бурлаков О.М.) до 01.09.2001 розробити
орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних
закладів.

     3. Уважати таким, що втратило чинність, Типове положення про 
атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних,   дошкільних
закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують
соціальної   допомоги   та   реабілітації,   затверджене   наказом
Міністерства освіти України від 05.03.96 N 66 ( z0139-96 ) та
зареєстроване Міністерством   юстиції   України   від   26.03.96
N 139/1164.

     4. Даний наказ та Порядок опублікувати в "Інформаційному 
збірнику Міністерства освіти і науки України" та газеті "Освіта
України".

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Огнев'юка В.О.

 Міністр                                           В.Г. Кремень 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                     Наказ Міністерства освіти
                                    і науки України
                                     24.07.2001 N 553
                                     (у редакції, що затверджена
                                     наказом Міністерства освіти
                                    і науки України
                                     від 16.08.2004 N 658
                                     ( z1071-04 )

                                     Зареєстровано в Міністерстві 
                                     юстиції України
                                     8 серпня 2001 р.
                                     за N 678/5869

                             ПОРЯДОК 
         державної атестації загальноосвітніх, дошкільних
               та позашкільних навчальних закладів


     1. Цей Порядок визначає   основні   завдання   і   принципи 
проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів (далі - навчальні заклади) згідно з вимогами
Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про
позашкільну освіту" (   1841-14   ),   "Про   дошкільну   освіту"
( 2628-14   ), відповідних положень про ці заклади та інших
нормативно-правових актів.

     2. Атестація   є   основною   формою   державного   контролю 
за діяльністю     навчальних   закладів   незалежно   від   їх
підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою
забезпечення   реалізації   єдиної   державної політики у сфері
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

     3. Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного 
разу на десять років.
     Позачергова атестація   дошкільних   та   загальноосвітніх 
навчальних закладів   усіх   форм власності може здійснюватись,
як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України
за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу
або відповідного органу управління освітою.
     Позачергова атестація   державних   позашкільних   навчальних 
закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально
вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері
управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.
     Позачергова атестація комунальних позашкільних   навчальних 
закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів
Автономної Республіки       Крим,       обласних,       Київської
та Севастопольської   міських, районних державних адміністрацій
та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають
позашкільні   навчальні   заклади,   та   органів   місцевого
самоврядування.
     Позачергова атестація   приватних   позашкільних   навчальних 
закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника
(засновника) або спеціально вповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів
виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні
навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласної,   Київської   та   Севастопольської   міських, районних
державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління,
у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів
місцевого самоврядування.

     4. Основним завданням атестації є оцінка:
     реального стану організації та здійснення навчально-виховного 
процесу,     позаурочної     виховної,     корекційно-відновної,
реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням заявленого
статусу та специфіки навчального закладу;
     відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) 
вимогам навчальних програм, підготовки до продовження навчання
або подальшої трудової діяльності;
    умов роботи   навчального   закладу;   матеріально-технічної, 
науково-методичної,   навчально-виробничої, культурно-спортивної,
корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої                 бази;
санітарно-гігієнічних   норм;   можливостей здійснення загальної
середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти; реалізації
навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;
     забезпечення використання та навчання українською   мовою, 
задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов
національних меншин України;
     якісного складу   та   професійної   майстерності   керівних 
і педагогічних працівників;
     ефективності управління навчальним закладом. 

     5. Основними   принципами атестації навчальних закладів є 
плановість, об'єктивність, науковість, компетентність, гласність,
коректність.

     6. Атестація навчальних закладів державної форми власності 
здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними
органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні
відповідні навчальні заклади.

     7. Атестація   загальноосвітніх   і   дошкільних   навчальних 
закладів комунальної та приватної форм власності здійснюється
Міністерством освіти і   науки   Автономної   Республіки   Крим,
управліннями освіти     і     науки     обласних,     Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
     Атестація позашкільних навчальних закладів комунальної форми 
власності   здійснюється   відповідними   органами   управління,
підпорядкованими   Раді   міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській   та   Севастопольській   міським,   районним
державним   адміністраціям, до сфери управління яких належать
позашкільні навчальні заклади, органам місцевого самоврядування
(далі - відповідні органи управління).
     Атестація позашкільних навчальних закладів приватної форми 
власності   здійснюється   органами управління місцевих органів
виконавчої влади відповідно до типу позашкільного навчального
закладу та місця його розташування.

     8. Атестація   навчальних   закладів   здійснюється   шляхом 
проведення атестаційної експертизи.
     Атестаційну експертизу навчальних закладів державної форми 
власності системи Міністерства освіти і науки проводить Державна
інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

     9. Організаційне   забезпечення і контроль за проведенням 
атестаційної експертизи   навчальних     закладів     комунальної
і приватної форм власності здійснюють регіональні експертні ради,
що створюються при відповідних органах управління.

     10. Регіональні експертні ради з урахуванням   пропозицій 
органів управління районних і міських державних адміністрацій,
до сфери управління яких належать навчальні заклади, складають
план   проведення атестаційної експертизи, який затверджується
відповідними органами управління та доводиться до відома керівника
навчального закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення
атестації.

     11. Для проведення   атестаційної   експертизи   навчального 
закладу   відповідним органом управління створюється експертна
комісія з числа провідних фахівців відповідного органу управління,
навчальних закладів і установ освіти, підприємств, організацій,
які мають відповідну спеціальну   освіту,   високу   професійну
кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними
знаннями та навичками. Склад експертних комісій не   повинен
перевищувати 15 осіб.

     12. До складу експертної комісії у разі потреби можуть 
входити представники   інших   органів   державного   управління,
регіональної   експертної ради, Державної інспекції навчальних
закладів Міністерства освіти і науки.
     У складі експертної комісії не можуть перебувати працівники 
навчального закладу, що атестується, або особи, які мають пряме
відношення до діяльності цього навчального закладу.

     13. Основою   організації діяльності експертної комісії є 
робоча програма   атестаційної   експертизи,   що   складається
для конкретного навчального закладу і затверджується керівником
відповідного органу   управління.   Робоча   програма   доводиться
до відома керівника навчального закладу за місяць до початку
проведення атестаційної експертизи.

     14. Не пізніш як за 2 місяці до проведення   атестації 
навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу
освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад:
     стан матеріально-технічного,                       кадрового 
і навчально-методичного забезпечення;
     організація та здійснення навчально-виховного процесу;
     копії навчальних планів і програм тощо. 

     15. Термін   роботи   експертної   атестаційної   комісії 
у навчальному закладі не повинен бути більшим, ніж 15 календарних
днів.

     16. Експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після 
завершення роботи складає акт атестаційної експертизи навчального
закладу, у якому містяться висновки з основних напрямів його
діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти: атестованим
з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.
     Акт атестаційної експертизи подається регіональній експертній 
раді і керівнику навчального закладу.

     17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає 
матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок
щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку
відповідний   орган   управління, на який покладено проведення
атестації, приймає рішення про атестацію навчального закладу.
Указане рішення доводиться до відома керівника навчального закладу
та відповідного органу управління у місячний термін з   дня
надходження висновку від регіональної експертної ради.

     18. У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками 
атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта
експертизи керівник   навчального закладу може подати апеляцію
до регіональної експертної   ради.   Якщо   апеляція   визнається
правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну
комісію у новому складі та в погоджений з навчальним закладом
термін проводить повторну експертизу. Висновки цієї експертизи є
остаточними.

     19. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності 
навчально-виховного   процесу   навчальний   заклад   визнається
атестованим з   відзнакою,   атестованим,   атестованим   умовно
або неатестованим.

     20. Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого 
зразка.

     21. Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку 
за   рівнем   повної   або базової загальної середньої освіти,
підтверджується право видачі документа про освіту державного
зразка.

     22. Для навчальних закладів, які атестовані з відзнакою, 
можуть застосовуватись заходи щодо матеріального і морального
стимулювання праці педагогічних колективів та їх керівників.

     23. Навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо 
в його діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають
на результати його роботи і можуть бути ліквідовані. У рішенні
про умовну атестацію навчального закладу повинні бути визначені
конкретні заходи щодо вдосконалення його діяльності, виконання
яких у встановлений термін є обов'язковим для збереження права
видачі документів про освіту державного зразка.

     24. Навчальний   заклад   визнається   неатестованим,   якщо 
результати його освітньої   діяльності   та/або   наявні   умови
організації   навчально-виховного   процесу   не   відповідають
установленим державним стандартам. Для таких навчальних закладів
установлюються причини   незадовільної   роботи і, у залежності
від можливості їх ліквідації, у встановленому порядку приймаються
рішення щодо виправлення недоліків і повторної атестації закладу
через 1 - 2 роки або зміни типу, реорганізації, ліквідації закладу
відповідно до чинного законодавства. У такому разі неатестований
навчальний заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх
послуг.

     25. У разі незгоди з висновком про неатестацію керівник 
навчального закладу протягом місяця з моменту отримання рішення
відповідного органу управління, на який покладено проведення
атестації, має право подати апеляцію до Міністерства   освіти
і науки України, інших центральних органів виконавчої влади,
до сфери управління якого належить заклад.
     Міністерство освіти і науки України або інший центральний 
орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад,
протягом місяця розглядає матеріали атестації та приймає рішення,
яке доводить   до   відома   керівника   навчального   закладу
та відповідного органу управління.

     26. Результати атестації навчальних закладів оприлюднюються 
через засоби масової інформації.

     27. Витрати на організацію і проведення атестації навчальних 
закладів   здійснюються за рахунок коштів відповідних органів
виконавчої влади. Позачергова   атестація   навчального   закладу
з метою   зміни   його типу і підвищення статусу здійснюється
за рахунок власних надходжень навчального закладу.

     28. За особами, які залучаються до роботи в експертних 
комісіях   на   час   проведення атестації навчальних закладів,
зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

     29. Програмно-методичне забезпечення атестації   навчальних 
закладів системи Міністерства освіти і науки та контроль за її
проведенням здійснює Державна інспекція   навчальних   закладів
Міністерства освіти і науки України.

( Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 658 
( z1071-04 ) від 16.08.2004 )

 Начальник головного управління 
нормативного забезпечення та
взаємодії з регіонами                             Я.П. Корнієнко


Про внесение изменений в Положении о государственной итоговой аттестации учеников в системе общего среднего образования

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

від 21.12.2009                                                                                       № 1151

Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

 

Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 25.08.2004 № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами) та від 31.12.2005 №1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (із змінами)

                                                НАКАЗУЮ:

  1. Унести зміни до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, виклавши його в новій редакції, що додається.
  2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції   України в установленому порядку.

4. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті «Освіта України», розмістити на сайті МОН України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра П.Б.Полянського.

 
   


Міністр                                                                             І.О.Вакарчук


                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН

18.02.2008 № 94

(у редакції наказу МОН

від 21.12.2009 № 1151)

 

 
   


Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1.1. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі – атестація) – це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, II, III ступенів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

1.2. Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН.

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного ступеня, видається відповідний документ:

після закінчення початкової школи – табель успішності;

після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

після закінчення навчального закладу системи загальної середньої освіти – атестат про повну загальну середню освіту.

         1.3. Особам, які закінчили дев’ятий клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

II. Проведення атестації

2.1. Атестація проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах з навчальних предметів інваріантної частини типових навчальних планів, затверджених МОН.

2.2. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

2.3. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту на підставі семестрових виставляються річні бали. Вони є підсумковими і виставляються незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються окремо.

2.4. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального року.

2.5. Атестація включається у структуру навчального року.

        2.6. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атестації покладається на відповідні органи управління освітою.

III. Державні атестаційні комісії

3.1. Державні атестаційні комісії (далі – комісії) створюються в навчальних закладах місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

за освітній рівень початкової загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі;

за освітній рівень базової загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель цього самого циклу предметів;

за освітній рівень повної загальної середньої освіти – у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: вчитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель цього самого циклу предметів.

3.2. На голів комісій покладається відповідальність за об'єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

3.3. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація.

3.4. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з одного предмета.

3.5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені органами управління освітою.

3.6. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

3.7. Результати атестації за освітній рівень базової та повної загальної середньої освіти заносяться до протоколу встановленого зразка.

3.8. Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються 3 роки в загальноосвітньому навчальному закладі.

IV. Атестація в початковій школі

4.1. У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

4.2. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

4.3. Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються МОН.

4.4. Учні початкової школи, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

4.5. Педагогічна рада навчального закладу на підставі результатів                    навчальної діяльності учнів ухвалює рішення про переведення їх до основної школи.

V. Атестація в основній школі

5.1. Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: українська мова, математика, географія, біологія, іноземна мова чи інший гуманітарний предмет за вибором навчального закладу (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин атестація може проводитися з мови навчання) у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах таким предметом за вибором може бути предмет, що вивчався поглиблено.

5.2. Учні (вихованці) основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

VI. Атестація у старшій школі

6.1. Бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт рекомендуються МОН.

Підсумкові контрольні роботи у старшій школі проводяться з трьох предметів: української мови (переказ обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів.

Підсумкову контрольну роботу з математики виконують учні (вихованці), які навчалися в класах універсального (безпрофільного), природничо-математичного, технологічного напрямів та економічного профілю.  

Підсумкову контрольну роботу з історії України виконують учні (вихованці), які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.

6.2. Учні (вихованці) старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, замість підсумкової контрольної роботи з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та за рішенням педагогічної ради виконувати підсумкову контрольну роботу з мови навчання.

VII. Атестація екстернів

7.1. Екстерни допускаються до атестації:

за курс початкової загальної освіти;

за курс базової загальної середньої освіти, якщо мають документ про відповідний рівень освіти;

за курс повної загальної середньої освіти, якщо мають документ про відповідний рівень освіти.

   7.2. Можливість пройти атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової та повної загальної середньої освіти мають особи, які:

з поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;

прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;

не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;

є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію більше ніж з двох предметів;

є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);

отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;

є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;

є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

7.3. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном, з метою отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту зобов'язані пройти атестацію екстерном.

За наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім випадків, коли на ній наполягає екстерн.

7.4. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про здобуття ними відповідної середньої освіти за кордоном, можуть на підставі письмової заяви на ім’я керівника навчального закладу та за згодою відповідного органу управління освітою одночасно пройти атестацію за курс базової та повної загальної середньої освіти.

VIII. Атестація за результатами річного оцінювання, звільнення від атестації

8.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для хворих дітей у період їх перебування в цих закладах, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для глухих дітей, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумово відсталих дітей звільняються від атестації.

Такі учні (вихованці) можуть допускатися до проходження атестації за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Для осіб, звільнених від атестації, у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні бали та робиться запис: «звільнений(а)».

8.2. Учням (вихованцям), які за станом здоров'я звільняються від атестації, необхідно подати такі документи:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

довідку лікарсько-контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров’я.

8.3. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.

8.4. За рішеннями МОН, МОЗ, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, можуть бути звільнені від атестації у випускному класі.

8.5. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до чинного законодавства України й проходять під час атестації, звільняються від неї.

.

8.6. Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах, з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

8.7. Учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

8.8. Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

IX. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій

9.1. Для забезпечення об'єктивного проведення атестації створюються апеляційні комісії з кожного предмета у відповідних місцевих органах управління освітою.

9.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються відповідним наказом керівника органу управління освітою.

9.3. Оскарження процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися до районної (міської) апеляційної комісії не пізніше трьох робочих днів після оголошення результатів атестації.

9.4. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться.

9.5. Матеріали атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви. Результати розгляду апеляції оформлюються відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка (бал).

9.6. Рішення районної (міської) апеляційної комісії є остаточним.

Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти                                                             О.В. Єресько

 

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

                       20.12.2002 N 732 

                                     Зареєстровано в Міністерстві 
                                     юстиції України
                                     8 січня 2003 р.
                                     за N 9/7330


Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

     { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
                                             освіти і науки
       N 61 ( z0288-03 ) від 05.02.2003
       N 797 ( z1400-04 ) від 15.10.2004
       N 432 ( z0499-08 ) від 19.05.2008 }

     Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про 
загальну середню освіту" ( 651-14 ),   з метою здобуття учнями
загальної середньої освіти за індивідуальною формою навчання з
урахуванням індивідуальних здібностей   та   обдарувань,   стану
здоров'я, демографічної ситуації Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства 
освіти і науки України від 05.09.2000 N 430 ( z0669-00 ) "Про
затвердження Тимчасового положення про індивідуальне навчання в
системі загальної середньої освіти", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 29 вересня 2000 року за N 669/4890.

    3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських   державних   адміністрацій   довести   Положення   про
індивідуальну форму навчання   в   загальноосвітніх навчальних
закладах до відома керівників навчальних закладів і забезпечити
його виконання.

     4. Цей наказ та Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх     навчальних     закладах     опублікувати   в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Науменка Г.Г.

Міністр                                               В.Г.Кремень

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     Наказ Міністерства освіти
                                     і науки України
                                     20.12.2002 р. N 732

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     8 січня 2003 р.
                                     за N 9/7330

                           ПОЛОЖЕННЯ
                 про індивідуальну форму навчання
             в загальноосвітніх навчальних закладах

                     1. Загальні положення

     1.1. Положення про індивідуальну форму навчання (далі -
індивідуальне навчання) в системі загальної середньої освіти
розроблено відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
"Про загальну середню освіту" (   651-14   ),   Положення  про
загальноосвітній   навчальний   заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року   N   964
( 964-2000-п ), та інших нормативно-правових актів.

     1.2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої
освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і
впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної
загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей
та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації, організації
їх навчання.

     1.3. Відносини між навчальним закладом і   батьками   або
особами,   які   їх   замінюють,   з   усіх   питань   організації
індивідуального навчання регулюються цим Положенням.

     1.4. Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх
навчальних закладах (далі - навчальні заклади) усіх типів і форм
власності.

     1.5. Учні, які навчаються   індивідуально,   є   учасниками
навчально-виховного процесу одного із навчальних закладів. Їх
права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) та іншими
нормативно-правовими актами.

     1.6. Підставою для організації індивідуального навчання є:

     - заява батьків або осіб, які їх замінюють;

     - наказ директора навчального закладу;

     - погодження місцевого органу управління освітою.

     1.7. Право на індивідуальне навчання мають учні:

     - які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний
заклад;

     - яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі
більше одного місяця;

     - які мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено
закінчити школу;

     - які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у
класі становить менше 5 осіб);

     - які не встигають протягом двох років навчання у школі I
ступеня;

     - які потребують корекції фізичного та (або) розумового
(психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх
замінюють, відмовляються   направляти   дитину   до   відповідної
спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

             2. Організація індивідуального навчання

     2.1. Для організації індивідуального навчання учнів, які за
станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім
документів, визначених у п. 1.6, додається довідка, завірена
печаткою   лікарсько-консультативної   комісії   та   печаткою
лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним
навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у
міру потреби протягом навчального року).

     2.2. Індивідуальне навчання учнів, яким необхідно пройти
лікування   у   лікувальному   закладі   більше   одного   місяця,
організовується на базі найближчого за розташуванням до місця
лікування навчального закладу, визначеного   місцевим   органом
управління освітою, і починається не раніше   3-5 днів після того,
як хворий поступає до лікувального закладу. При наявності у групі
5 і більше осіб навчання здійснюється за груповою формою (у міру
потреби протягом навчального року).

     Контингент таких учнів ураховується в статистичних звітах тих
шкіл, де вони навчаються постійно та не відраховуються зі складу
учнів навчального закладу, до якого вони зараховані.

     Результати виконання індивідуального навчального плану та
програм,   досягнення   учнів у навчанні фіксуються у довідці
(додається), підписаній директором навчального закладу,   який
організовує індивідуальне навчання.

     2.3. Індивідуальне   навчання   учнів,   які   мають високий
навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу, крім
документів, визначених у п.1.6, здійснюється на підставі рішення
ради навчального закладу за індивідуальним навчальним планом,
затвердженим директором навчального закладу на початку навчального
року (на один рік).

     2.4. Індивідуальне навчання учнів, які проживають у селах і
селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб),
організовується за індивідуальним навчальним планом, затвердженим
місцевим органом управління освітою (з початку навчального року).

     2.5. Для організації індивідуального навчання учнів, які не
встигають протягом двох років навчання у школі I ступеня, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного)
розвитку, крім документів, визначених у п.1.6, додається рішення
психолого-медико-педагогічної   консультації.   Такі учні можуть
продовжити навчання за індивідуальним навчальним   планом   та
програмами.

     2.6. Після закінчення терміну індивідуального навчання учень
може продовжувати заняття у навчальному закладі, учнем якого він
є, на загальних підставах.

     2.7. Індивідуальне   навчання   здійснюється   педагогічними
працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад
затверджується наказом директора навчального закладу, розклад
навчальних занять погоджується (письмово) з батьками учнів.

     2.8. Індивідуальні навчальні плани складаються на основі
типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і
науки України. Освітній   рівень   учнів,   які   навчалися   за
індивідуальною   формою,   має   відповідати   вимогам Державного
стандарту загальної середньої освіти.

     2.9. Виконання індивідуального навчального плану та програм,
досягнення   учнів   у навчанні фіксуються в окремих журналах
встановленого зразка.

     2.10. У   разі   здійснення   індивідуального   навчання   за
однотипними індивідуальними навчальними програмами, учнів 1-4-х
класів на окремих заняттях можна об'єднувати в групи чисельністю
не більше 5 осіб.

             3. Оцінювання навчальних досягнень учнів

     3.1. Оцінювання   навчальних   досягнень учнів здійснюється
педагогічними працівниками відповідно до критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

     За результатами річного оцінювання та атестації учням 2-4,
5-8, 10 (11)-х класів, які навчаються індивідуально, видається
табель успішності.

     3.2. Учні, які пройшли   державну   підсумкову   атестацію,
отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат
про повну загальну середню освіту згідно з чинним законодавством.

     3.3. Звільненню   від   підсумкової   державної   атестації
підлягають учні, які навчалися індивідуально за станом здоров'я
або з інших   поважних   причин.   Звільнення   здійснюється   у
встановленому порядку.

     3.4. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють,
з результатами річного та підсумкового оцінювання вони можуть
оскаржити їх у відповідному органі управління освітою у порядку,
встановленому чинним законодавством.

     3.5. Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання і
мають високі результати у вивченні навчальних предметів, можуть
нагороджуватися   похвальним   листом   "За високі досягнення у
навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення   у
вивченні окремих предметів" відповідно до Положення про похвальний
лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 N 579
( z0923-00 )   (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.03.2008 N 187 ( z0280-08 )), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 923/5144.

{ Пункт 3.5 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 432 ( z0499-08 ) від 19.05.2008 }

     3.6. Учні, які за станом здоров'я не можуть відвідувати
навчальний заклад, яким необхідно пройти лікування у лікувальному
закладі більше одного місяця, які проживають у селах і селищах
(коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб), можуть
нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні"
або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" відповідно до
Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та
срібну медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом
Міністерства   освіти і науки   України від   13.12.2000 N 584
( z0924-00 ) (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.03.2008 N 186 ( z0279-08 )), зареєстрованого в
Міністерстві   юстиції   України 19.12.2000 за N 924/5145 (із
змінами).

{ Пункт 3.6 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 432 ( z0499-08 ) від 19.05.2008 }

     3.7. Золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або
срібною медаллю "За досягнення у навчанні" нагороджуються учні,
які мають високий навчальний потенціал і прискорено закінчують
школу.

                 4. Фінансування закладів освіти

     4.1. Фінансування індивідуального навчання учнів здійснюється
коштом відповідного бюджету.

     4.2. Кількість годин для організації індивідуального навчання
відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального
плану визначається наказом директора та затверджується відповідним
органом управління освітою:

     1-4-ті класи - 5 годин на тиждень на кожного учня;

     5-9-ті класи - 8 годин на тиждень на кожного учня;

     10-12-ті класи - 12 годин на тиждень на кожного учня

за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної
освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти.
{ Абзац перший пункту 4.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 432 ( z0499-08 ) від 19.05.2008 }

     Кількість годин для організації індивідуального навчання
учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової
навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту
загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової
загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або)   розумового   розвитку,   визначається   наказом директора
навчального закладу, затверджується відповідним органом управління
освітою і становить:

     1-4-і кл. - 10 год. на тиждень на кожного учня;

     5-9-і кл. - 14 год. на тиждень на кожного учня;

     10-12-і кл. - 16 год. на тиждень на кожного учня.

( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 797 ( z1400-04 ) від 15.10.2004 )

     4.3. За бажанням учнів, батьків або осіб, які їх замінюють,
кількість годин на індивідуальне навчання понад установлену норму
може бути збільшена шляхом надання платних послуг навчальним
закладом згідно з   переліком   платних   послуг,   затвердженим
постановою Кабінету   Міністрів   України   від   20.01.97   N 38
( 38-97-п ).

     4.4. Оплата праці педагогічних працівників за проведення
індивідуального навчання здійснюється відповідно до законодавства
України та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки
України.

Заступник начальника
Головного управління
нормативного забезпечення
та взаємодії з регіонами                           Є.Р.Чернишова

                                     Додаток
                                     до Положення про
                                     індивідуальну форму
                                      навчання в загальноосвітніх
                                     навчальних закладах

                             ДОВІДКА

     Видана ______________________________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) під час лікування _________________________
                                               (повна назва

_________________________________________________________________
                     лікувального закладу)

з _________ по _________ навчався (лася) за індивідуальною формою

на базі _________________________________________________________
           (повна назва загальноосвітнього навчального закладу,
                 який організовував індивідуальне навчання)

і мав (мала) такі навчальні досягнення:

       предмети:                     бали:

       ______________               ______________

       ______________               ______________

       ______________               ______________

       ______________               ______________

       ______________               ______________

     М.П.

     Директор             (підпис)           (прізвище, ініціали)


sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180SQE logo Word 2 1

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія