афротурист

Про внесение изменений в законодательные акты по вопросам среднего и дошкольного образования

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.545 )
 

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 I. Внести зміни до таких законів України:

 1. У Законі України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):

 1) у статті 9:

 частину першу викласти в такій редакції:

 "1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується
загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа,
що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь - основна
школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь -
старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як
правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей
учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх
навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть
функціонувати разом або самостійно.

 До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

 школа I-III ступенів;

 спеціалізована школа (школа-інтернат) I-III ступенів з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

 гімназія (гімназія-інтернат) - навчальний заклад II-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до
профілю;

 колегіум (колегіум-інтернат) - навчальний заклад II-III
ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного
профілю;

 ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з
профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати
освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);

 школа-інтернат I-III ступенів - навчальний заклад з частковим
або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують
соціальної допомоги;

 спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку;

 санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний
заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого
лікування;

 школа соціальної реабілітації - навчальний заклад для дітей,
які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для
хлопців і дівчат);

 вечірня (змінна) школа II-III ступенів - навчальний заклад
для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною
формою навчання;

 навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей
з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами
розвитку";

 у частині третій:

 абзац перший після слова "(заочною)" доповнити словом
"дистанційною", а після слів "окремих предметів" - словами
"спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими
освітніми потребами";

 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

 "Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення
допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших
об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи
дошкільної, загальної  середньої,  позашкільної,
професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів
акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту,
підприємств і громадських організацій. Положення про освітній
округ затверджується Кабінетом Міністрів України";

 2) у частині першій статті 12:

 в абзаці першому цифри "12" замінити цифрами "11";

 в абзаці четвертому цифру "3" замінити цифрою "2";

 3) у частині другій статті 15:

 в абзаці другому слова "Воно становить таку кількість
навчальних годин на рік" виключити;

 абзаци третій - восьмий виключити;

 4) у статті 16:

 частину другу виключити;

 в абзаці першому частини п'ятої слова "у п'ятих - дванадцятих
класах" замінити словами "у п'ятих - одинадцятих класах".

 2. У Законі України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):

 1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами "та
обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку";

 2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами
"(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".

 II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

 забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 

 Президент України     В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 6 липня 2010 року
  N 2442-VI

 


sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180SQE logo Word 2 1

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія